Shopping Cart

Podmienky

Radi vám pomôžeme

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Posledná aktualizácia 5. marca 2021

DOHODA O PODMIENKACH

Tieto Podmienky použitia predstavujú právne záväznú zmluvu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („vy“) a Ashley Craig UK („spoločnosť“, „my“, „nás“ alebo „naše“), týkajúce sa váš prístup na webové stránky https://www.ashleycraig.co.uk/ a ďalšie mediálne formy, mediálne kanály, webové stránky pre mobilné zariadenia alebo mobilné aplikácie s nimi súvisiace, prepojené alebo inak prepojené (spoločne „webová stránka“) a ich používanie “). Súhlasíte s tým, že vstupom na Stránku ste si prečítali, porozumeli a súhlasíte s tým, že budete viazaní všetkými týmito Podmienkami použitia. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POTOM MÁTE VÝSLOVNE ZÁKAZ POUŽÍVANIA STRÁNKY A MUSÍTE IHNED POKRAČOVAŤ V POUŽÍVANÍ.

Doplňujúce zmluvné podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas uverejnené na Stránke, sú tu týmto výslovne začlenené formou odkazu. Vyhradzujeme si právo podľa nášho výhradného uváženia vykonať zmeny alebo úpravy týchto Podmienok použitia kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu. Na všetky zmeny vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ týchto Podmienok použitia a vzdávate sa akéhokoľvek práva na zasielanie konkrétnych upozornení na každú takúto zmenu. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať tieto Podmienky používania, aby ste zostali informovaní o aktualizáciách. Pokračovaním v používaní Stránky po dátume uverejnenia týchto revidovaných Podmienok používania sa na vás budú vzťahovať zmeny v akýchkoľvek revidovaných Podmienkach používania a bude sa to považovať za upozornenie, ktoré sa bude považovať za prijaté.

Informácie poskytnuté na Stránke nie sú určené na distribúciu ani použitie žiadnou osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie bolo v rozpore s právnymi predpismi alebo predpismi alebo ktoré by na nás vzťahovalo akékoľvek požiadavky na registráciu v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny . Preto osoby, ktoré sa rozhodnú vstúpiť na stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a nesú výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie miestnych zákonov, pokiaľ a v rozsahu, v akom sa uplatňujú miestne zákony.

Stránka je určená pre užívateľov, ktorí majú najmenej 13 rokov. Všetci používatelia, ktorí sú mladistvými v jurisdikcii, v ktorej majú bydlisko (spravidla mladší ako 18 rokov), musia mať povolenie používať stránku a musia byť pod priamym dohľadom svojho rodiča alebo zákonného zástupcu. Ak ste neplnoletá osoba, musíte najskôr prečítať svojho rodiča alebo zákonného zástupcu a súhlasiť s týmito podmienkami použitia.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Pokiaľ nie je uvedené inak, stránka je naším vlastníckym majetkom a všetkými zdrojovými kódmi, databázami, funkciami, softvérom, návrhmi webových stránok, zvukom, videom, textom, fotografiami a grafikou na stránke (spoločne „obsah“) a ochrannými známkami, službou ochranné známky a logá v nich obsiahnuté (ďalej len „značky“) sú vo vlastníctve alebo pod našou kontrolou alebo sú nám licencované a sú chránené autorskými právami a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži v USA, medzinárodnými zákonmi o autorských právach, a medzinárodných dohovorov. Obsah a značky sú na webe poskytnuté tak, ako sú, len pre vašu informáciu a osobné použitie. Pokiaľ nie je v týchto podmienkach použitia výslovne uvedené inak, žiadna časť stránky a žiadny obsah ani značky sa nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, znova publikovať, nahrávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať alebo inak využívané na akékoľvek komerčné účely, bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Za predpokladu, že ste oprávnení používať Stránku, je vám udelená obmedzená licencia na prístup a používanie Stránky a na stiahnutie alebo vytlačenie kópie akejkoľvek časti Obsahu, ku ktorej ste riadne získali prístup, výlučne pre vaše osobné, nekomerčné používať. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám nie sú výslovne udelené na týchto stránkach a na týchto stránkach, obsahu a známkach.

VYHLÁSENIA UŽÍVATEĽA

Používaním stránok prehlasujete a zaručujete, že: (1) všetky informácie o registrácii, ktoré odošlete, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné; (2) budete udržiavať presnosť týchto informácií a podľa potreby tieto registračné informácie bezodkladne aktualizujete; (3) máte spôsobilosť na právne úkony a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok použitia; (4) nie ste mladší ako 13 rokov; (5) nie ste maloletý v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, alebo ak ste maloletý, dostali ste súhlas rodiča s používaním Stránky; (6) nebudete na stránku pristupovať automatizovanými alebo nehumánnymi prostriedkami, či už pomocou robota, skriptu alebo inak; (7) nebudete používať stránku na žiadny nezákonný alebo neoprávnený účel; a (8) vaše používanie Stránky neporuší žiadne platné zákony alebo nariadenia.

Ak poskytnete akékoľvek informácie, ktoré sú nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné, máme právo pozastaviť alebo zrušiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie stránok (alebo akejkoľvek ich časti).

REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Možno budete musieť zaregistrovať sa na Stránke. Súhlasíte s tým, že vaše heslo bude dôverné, a budete zodpovední za všetky použitia vášho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, získať späť alebo zmeniť vami zvolené používateľské meno, ak podľa vlastného uváženia rozhodneme, že takéto používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nevhodné.

PRODUKTY

Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme čo najpresnejšie zobrazili farby, funkcie, špecifikácie a podrobnosti o produktoch dostupných na týchto stránkach. Nezaručujeme však, že farby, vlastnosti, špecifikácie a detaily produktov budú presné, úplné, spoľahlivé, aktuálne alebo bez ďalších chýb a váš elektronický displej nemusí presne odrážať skutočné farby a detaily Produkty. Všetky produkty závisia od dostupnosti a nemôžeme zaručiť, že položky budú na sklade. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek prerušiť akékoľvek produkty z akéhokoľvek dôvodu. Ceny všetkých produktov sa môžu zmeniť.

NÁKUPY A PLATBA

Akceptujeme nasledujúce spôsoby platby:

– Visa

– Mastercard

– Americký Expres

– Objavte

– PayPal

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené prostredníctvom Stránky. Ďalej súhlasíte s okamžitou aktualizáciou informácií o účte a platbe vrátane e -mailovej adresy, spôsobu platby a dátumu vypršania platnosti platobnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a kontaktovať vás podľa potreby. Daň z obratu bude pripočítaná k cene nákupov, ak to budeme považovať za požadované. Ceny môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky platby budú v librách.

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky za ceny, ktoré vtedy platia pre vaše nákupy, a všetky príslušné poplatky za dopravu, a oprávňujete nás, aby sme zvolenému poskytovateľovi platieb účtovali všetky tieto sumy pri zadávaní objednávky. Vyhradzujeme si právo opraviť všetky chyby alebo omyly v cenách, aj keď sme už požiadali alebo dostali platbu.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom stránok. Môžeme podľa vlastného uváženia obmedziť alebo zrušiť množstvo nakúpené na osobu, domácnosť alebo na objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané alebo pod tým istým zákazníckym účtom, rovnakým spôsobom platby alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú alebo dodaciu adresu. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré podľa nášho výhradného úsudku zdanlivo zadávajú predajcovia, predajcovia alebo distribútori.

NÁVRATNÁ POLITIKA

Pred uskutočnením akýchkoľvek nákupov si prečítajte naše Zásady vrátenia tovaru uverejnené na Stránke.

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Na Stránku nesmiete pristupovať ani ju používať na žiadny iný účel, než na ktorý ju sprístupňujeme. Stránku nemožno používať v spojení s akýmkoľvek komerčným úsilím okrem tých, ktoré sú výslovne schválené alebo schválené nami.

Ako používateľ stránky súhlasíte, že nebudete:

1. Systematicky získavajte údaje alebo iný obsah zo stránok, aby ste vytvorili alebo kompilovali, priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez nášho písomného súhlasu.
2. Vykonajte akékoľvek neoprávnené používanie stránok vrátane zhromažďovania používateľských mien a/alebo e -mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely odosielania nevyžiadaných e -mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnými zámienkami.
3. Obchádzajte, deaktivujte alebo inak zasahujte do funkcií súvisiacich s bezpečnosťou tejto Stránky vrátane funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek Obsahu alebo presadzujú obmedzenia týkajúce sa používania Stránok a/alebo Obsahu, ktorý je v nich uvedený.
4. Zasahujte, narušujte alebo vytvárajte neprimeranú záťaž na Stránke alebo v sieťach alebo službách spojených so Stránkou.
5. Pokus o odcudzenie identity iného používateľa alebo osoby alebo použitie používateľského mena iného používateľa.
6. Akékoľvek informácie získané zo Stránok používajte na obťažovanie, zneužívanie alebo ubližovanie inej osobe.
7. Používajte Stránku ako súčasť akéhokoľvek úsilia súťažiť s nami alebo inak používajte Stránku a/alebo Obsah na akékoľvek úsilie alebo obchodné podnikanie vytvárajúce príjmy.
8. Dešifrujte, dekompilovajte, rozoberajte alebo robte spätné inžinierstvo akéhokoľvek softvéru, ktorý obsahuje alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí súčasť Stránky.
9. Pokúste sa obísť akékoľvek opatrenia Stránky navrhnuté tak, aby zabraňovali alebo obmedzovali prístup na Stránku alebo na akúkoľvek jej časť.
10. Obťažujte, obťažujte, zastrašujte alebo vyhrážajte sa ktorýmkoľvek z našich zamestnancov alebo zástupcov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní akejkoľvek časti stránok vám.
11. Odstráňte oznámenie o autorských právach alebo iných vlastníckych právach z akéhokoľvek Obsahu.
12. Skopírujte alebo upravte softvér stránok vrátane, okrem iného, ​​formátu Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.
13. Nahrávajte alebo prenášajte (alebo sa pokúšajte nahrať alebo prenášať) vírusy, trójske kone alebo iný materiál, vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamovania (nepretržité odosielanie opakujúceho sa textu), ktoré narúša nepretržité používanie a používanie akejkoľvek strany. Web alebo upravuje, zhoršuje, narúša, mení alebo narúša používanie, funkcie, funkcie, prevádzku alebo údržbu týchto stránok.
14. Používajte stránku spôsobom, ktorý je v rozpore s akýmikoľvek platnými zákonmi alebo predpismi.

POKYNY PRE RECENZIE

Na Stránke vám môžeme poskytnúť oblasti, v ktorých môžete zanechať recenzie alebo hodnotenia. Pri odosielaní recenzie musíte splniť nasledujúce kritériá: (1) mali by ste mať osobnú skúsenosť s osobou/subjektom, ktorá sa posudzuje; (2) vaše recenzie by nemali obsahovať urážlivé vulgárne výrazy alebo urážlivé, rasistické, urážlivé alebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenzie by nemali obsahovať diskriminačné odkazy na základe náboženstva, rasy, pohlavia, národného pôvodu, veku, rodinného stavu, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia; (4) vaše recenzie by nemali obsahovať odkazy na nezákonnú činnosť; (5) ak uverejňujete negatívne recenzie, nemali by ste byť spojení s konkurenciou; (6) nemali by ste robiť žiadne závery, pokiaľ ide o zákonnosť správania; (7) nesmiete uverejňovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia; a (8) nesmiete organizovať kampaň, ktorá by povzbudzovala ostatných, aby uverejňovali recenzie, či už pozitívne alebo negatívne.

Recenzie môžeme prijať, odmietnuť alebo odstrániť podľa vlastného uváženia. Nemáme žiadnu povinnosť preverovať recenzie alebo ich odstraňovať, a to aj vtedy, ak niekto považuje recenzie za nevhodné alebo nepresné. Recenzie nie sú schválené nami a nemusia nevyhnutne predstavovať naše názory alebo názory akýchkoľvek našich pobočiek alebo partnerov. Nepreberáme zodpovednosť za akékoľvek preskúmanie ani za akékoľvek nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z akéhokoľvek preskúmania. Odoslaním recenzie nám týmto udeľujete trvalé, nevýhradné, celosvetové, bezplatne licencované, plne platené, priraditeľné a sublicencovateľné právo a licenciu na reprodukciu, úpravu, preklad, prenos akýmkoľvek spôsobom, zobrazovanie, výkon, a/alebo distribuovať všetok obsah súvisiaci s recenziami.

SOCIÁLNE MÉDIÁ

V rámci funkčnosti tejto stránky môžete prepojiť svoj účet s online účtami, ktoré máte u poskytovateľov služieb tretích strán (každý takýto účet, „účet tretej strany“), a to buď: (1) poskytnutím účtu tretej strany prihlasovacie informácie prostredníctvom Stránky; alebo (2) nám umožňuje prístup k vášmu účtu tretej strany, ako je to povolené podľa príslušných zmluvných podmienok, ktorými sa riadi vaše používanie každého účtu tretej strany. Vyhlasujete a zaručujete, že ste oprávnení odhaliť nám svoje prihlasovacie údaje do účtu tretej strany a/alebo nám poskytnúť prístup k vášmu účtu tretej strany bez toho, aby ste porušili akékoľvek z podmienok, ktorými sa riadi vaše používanie príslušných Účet tretej strany, a to bez toho, aby nás zaväzoval platiť akékoľvek poplatky alebo aby sme podliehali akýmkoľvek obmedzeniam používania uloženým poskytovateľom služieb externého účtu tretej strany. Tým, že nám udeľujete prístup k akýmkoľvek účtom tretích strán, rozumiete, že (1) môžeme pristupovať k ľubovoľnému obsahu, ktorý ste poskytli a uložili vo vašom účte tretej strany („sociálna sieť“, môžeme sprístupniť, sprístupniť a uložiť (ak je to relevantné) Obsah “), aby bol dostupný na Stránke a prostredníctvom nej prostredníctvom vášho účtu, vrátane neobmedzeného počtu zoznamov priateľov a (2) môžeme odosielať a prijímať z vášho účtu tretej strany dodatočné informácie v rozsahu, v akom ste informovaní o prepojení svoj účet pomocou účtu tretej strany. V závislosti od účtov tretích strán, ktoré si vyberiete, a v závislosti od nastavení ochrany osobných údajov, ktoré ste v týchto účtoch tretích strán nastavili, môžu byť osobné identifikačné údaje, ktoré zverejníte vo svojich účtoch tretích strán, k dispozícii vo vašom účte a prostredníctvom neho na týchto webových stránkach. Upozorňujeme, že ak bude účet tretej strany alebo súvisiaca služba nedostupná alebo ak náš poskytovateľ služieb tretej strany ukončí náš prístup k takémuto účtu tretej strany, potom obsah sociálnej siete už nemusí byť k dispozícii na týchto stránkach ani prostredníctvom nich. Budete mať možnosť kedykoľvek zakázať spojenie medzi vašim účtom na Stránke a vašimi účtami tretích strán. UPOZORNENIE, ŽE VÁŠ VZŤAH S POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN SPOJENÝCH S VÁMI ÚČTAMI TRETÍCH STRÁN SA RIADIA VÝHRADNE VÁŠMI DOHODAMI S TÝMITO POSKYTOVATEĽMI SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN. Nevynakladáme žiadne úsilie na kontrolu akéhokoľvek obsahu v sociálnej sieti na akýkoľvek účel, vrátane, ale nie výlučne, na presnosť, zákonnosť alebo neporušovanie predpisov a nezodpovedáme za žiadny obsah v sociálnej sieti. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme pristupovať k vášmu e-mailovému adresáru spojenému s účtom tretej strany a k vášmu zoznamu kontaktov uloženým vo vašom mobilnom zariadení alebo tablete výlučne za účelom identifikácie a informovania vás o tých kontaktoch, ktoré sa tiež zaregistrovali na používanie stránok . Prepojenie medzi Stránkou a účtom tretej strany môžete deaktivovať tak, že nás kontaktujete pomocou nižšie uvedených kontaktných informácií alebo prostredníctvom nastavení účtu (ak je k dispozícii). Pokúsime sa odstrániť všetky informácie uložené na našich serveroch, ktoré boli získané prostredníctvom takéhoto účtu tretej strany, okrem používateľského mena a profilového obrázku, ktoré budú priradené k vášmu účtu.

PRIHLÁŠKY

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa stránok alebo ponúk trhu (ďalej len „podania“), ktoré nám poskytnete, nie sú dôverné a stanú sa naším výhradným vlastníctvom. Budeme vlastniť výhradné práva vrátane všetkých práv duševného vlastníctva a budeme mať nárok na neobmedzené používanie a šírenie týchto príspevkov na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez potvrdenia alebo náhrady vám. Týmto sa vzdávate všetkých morálnych práv na akékoľvek takéto Príspevky a týmto zaručujete, že všetky takéto Príspevky sú u vás originálne alebo že máte právo takéto Podania predložiť. Súhlasíte s tým, že za naše údajné alebo skutočné porušenie alebo zneužitie akéhokoľvek vlastníckeho práva vo vašich Príspevkoch nebude namierené.

WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

Táto stránka môže obsahovať (alebo vám môže byť odoslaná stránka alebo ponuky z Marketplace) odkazy na iné webové stránky („webové stránky tretích strán“), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video , informácie, aplikácie, softvér a ďalší obsah alebo položky, ktoré patria tretím stranám alebo z nich pochádzajú (ďalej len „obsah tretej strany“). Takéto webové stránky tretích strán a obsah tretích strán nie sú prešetrované, monitorované ani kontrolované z hľadiska ich presnosti, vhodnosti alebo úplnosti a nezodpovedáme za žiadne webové stránky tretích strán, na ktoré sa dostanete prostredníctvom týchto stránok alebo za obsah tretích strán uverejnený na , dostupné prostredníctvom stránky alebo z nej nainštalované, vrátane obsahu, presnosti, ofenzívy, názorov, spoľahlivosti, postupov ochrany osobných údajov alebo iných politík alebo obsiahnutých na webových stránkach tretích strán alebo obsahu tretích strán. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie na používanie alebo inštaláciu akýchkoľvek webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretej strany neznamená ich schválenie alebo schválenie nami. Ak sa rozhodnete opustiť stránku a vstúpiť na webové stránky tretích strán alebo použiť alebo nainštalovať akýkoľvek obsah tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí toho, že tieto podmienky použitia už neriadia. Mali by ste si preštudovať príslušné podmienky a zásady, vrátane postupov ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov, pre všetky webové stránky, na ktoré z tejto stránky prejdete alebo ktoré sa týkajú akýchkoľvek aplikácií, ktoré z tejto stránky používate alebo inštalujete. Akékoľvek nákupy, ktoré urobíte prostredníctvom webových stránok tretích strán, budú uskutočnené prostredníctvom iných webových stránok a od iných spoločností a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto nákupy, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Súhlasíte a uznávate, že neschvaľujeme produkty alebo služby ponúkané na webových stránkach tretích strán a budete nás chrániť pred akýmikoľvek škodami spôsobenými nákupom takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás ochránite pred akýmikoľvek stratami, ktoré utrpíte, alebo ujmou, ktorá vám bola spôsobená alebo akýmkoľvek spôsobom vyplývajúca z akéhokoľvek obsahu tretej strany alebo akéhokoľvek kontaktu s webovými stránkami tretích strán.

RIADENIE STRÁNOK

Vyhradzujeme si právo, nie však povinnosť, vykonávať tieto činnosti: (1) monitorovať porušovanie týchto Podmienok používania na Stránkach; (2) podniknúť primerané právne kroky proti komukoľvek, kto podľa nášho výhradného uváženia poruší zákon alebo tieto Podmienky použitia, okrem iného vrátane nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo deaktivovať (pokiaľ je to technologicky možné) akékoľvek z vašich príspevkov alebo akúkoľvek ich časť; (4) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, oznámenia alebo zodpovednosti odstrániť zo Stránky alebo inak zakázať všetky súbory a obsah, ktoré majú nadmernú veľkosť alebo sú akýmkoľvek spôsobom zaťažujúce naše systémy; a (5) inak spravovať Stránku spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie správneho fungovania Stránky a ponúk Marketplace.

UKONČENIE A UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostanú v plnej platnosti a účinnosti, kým budete používať Stránku. BEZ OBMEDZENIA AKÝCHKOLI INÝCH USTANOVENÍ TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA SI VYHRADZUJEME PRÁVO NA NAŠU VÝHRADNÚ DISKRÉCIU A BEZ UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI, ZÁPORNÝ PRÍSTUP A PONUKY NA STRÁNKACH A NA POUŽÍVANÍ TRHU (VRÁTANE OBMEDZENIA IP) Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ALEBO ŽIADNYCH DÔVODOV, VČETNE BEZ OBMEDZENIA PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO COVENANTU, OBSAHOVANÉHO V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO NARIADENIA. VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKACH A PONUKÁCH NA TRHU MÔŽEME UKONČIŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚČET A KAŽDÝ OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE V KAŽDOM ČASE UVEDLI, BEZ UPOZORNENIA, V NAŠEJ JEDINEJ DISKRÉTII.

Ak váš účet z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme, bude vám zakázané zaregistrovať sa a vytvoriť nový účet pod vašim menom, falošným alebo požičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to aj vtedy, ak budete konať v mene tretej osoby. večierok. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť primerané právne kroky vrátane, okrem iného, ​​presadzovania občianskoprávneho, trestnoprávneho a predbežného opatrenia.

ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo meniť, upravovať alebo odstraňovať obsah stránok kedykoľvek alebo z akéhokoľvek dôvodu podľa nášho výhradného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo prerušiť všetky ponuky Marketplace alebo ich časť. Nezodpovedáme voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek úpravy, zmeny cien, pozastavenie alebo prerušenie prevádzky stránok alebo ponúk trhu.

Nemôžeme zaručiť, že stránka bude fungovať a ponuky trhu budú vždy k dispozícii. Môžeme zaznamenať problémy s hardvérom, softvérom alebo inými problémami alebo potrebu vykonávať údržbu súvisiacu so Stránkou, čo môže mať za následok prerušenia, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu, bez predchádzajúceho upozornenia, meniť, revidovať, aktualizovať, pozastavovať, prerušovať alebo inak upravovať Stránky alebo Ponuky trhu. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo nepríjemnosti spôsobené vašou neschopnosťou pristupovať alebo používať stránku alebo ponuky Marketplace počas akýchkoľvek prestojov alebo prerušenia prevádzky stránok alebo ponúk Marketplace. Nič v týchto Podmienkach používania nebude vykladané tak, že by nás to zaväzovalo udržiavať a podporovať Ponuky stránok alebo Trhovisko alebo dodávať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s tým.

VLÁDNY ZÁKON

Tieto podmienky sa riadia a interpretujú podľa zákonov Spojeného kráľovstva a používanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru je výslovne vylúčené. Ak máte obvyklý pobyt v EÚ a ste spotrebiteľom, máte navyše ochranu, ktorú vám poskytujú povinné ustanovenia zákona o bydlisku vo vašej krajine. Ashley Craig UK a vy obaja súhlasíte s podriadením sa nevýhradnej jurisdikcii londýnskych súdov, čo znamená, že si môžete uplatniť nárok na obranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito podmienkami používania v Spojenom kráľovstve alebo v Krajina EÚ, v ktorej máte bydlisko.

RIEŠENIE SPOROV

Neformálne rokovania

S cieľom urýchliť riešenie a kontrolovať náklady na akékoľvek spory, spory alebo nároky súvisiace s týmito podmienkami použitia (každý „Spor“ a spoločne „Spory“) podané vami alebo nami (jednotlivo „stranou“ a spoločne („zmluvné strany“), zmluvné strany súhlasia s prvým pokusom o neformálne vyjednanie akéhokoľvek sporu (okrem tých, ktoré sú výslovne uvedené nižšie) najmenej tridsať (30) dní pred začatím arbitráže. Také neformálne rokovania sa začínajú písomným oznámením jednej strany druhej strane.

Záväzná arbitráž

Ak strany nie sú schopné vyriešiť spor prostredníctvom neformálnych rokovaní, spor (okrem tých, ktoré sú nižšie výslovne vylúčené) bude definitívne a výlučne vyriešený záväznou arbitrážou. ROZUMIETE, ŽE BEZ TOTOHO USTANOVENIA, BY STE MALI PRÁVO SOUROVAŤ V SÚDNOM DVORE A MALI BY SI PORADNÚ SKÚŠKU. Rozhodcovské konanie sa začne a bude sa riadiť pravidlami obchodnej arbitráže Americkej arbitrážnej asociácie („AAA“) a prípadne doplnkovými postupmi AAA pre spory súvisiace so spotrebiteľmi („AAA spotrebiteľské pravidlá“), ktoré sú k dispozícii na Webová stránka AAA www.adr.org. Vaše arbitrážne poplatky a váš podiel na náhrade arbitra sa budú riadiť spotrebiteľskými pravidlami AAA a tam, kde je to vhodné, obmedzenými spotrebiteľskými pravidlami AAA. Arbitráž sa môže uskutočniť osobne, prostredníctvom predloženia dokumentov, telefonicky alebo online. Rozhodca urobí rozhodnutie písomne, ale nemusí to odôvodniť, pokiaľ o to niektorá zo strán nepožiada. Rozhodca sa musí riadiť platnými zákonmi a akékoľvek rozhodnutie môže byť napadnuté, ak tak neurobí. Pokiaľ nie je v príslušných pravidlách AAA alebo v príslušných zákonoch požadované inak, arbitráž sa bude konať v Kalifornii. Pokiaľ nie je v tomto dokumente ustanovené inak, môžu sa strany dohadovať na súde s cieľom prinútiť rozhodcovské konanie, prerušiť konanie pred arbitrážou alebo potvrdiť, zmeniť, uvoľniť alebo vyniesť rozsudok vo veci nálezu vloženého rozhodcom.

Ak spor z akéhokoľvek dôvodu prebieha skôr na súde než v arbitráži, bude spor začatý alebo stíhaný na štátnych a federálnych súdoch v Kalifornii a zmluvné strany týmto súhlasia a vzdávajú sa všetkých obhajob nedostatku osobnej jurisdikcie a fóra. non confiens s ohľadom na miesto a jurisdikciu týchto štátnych a federálnych súdov. Aplikácia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru a zákona o jednotných počítačových informačných transakciách (UCITA) je z týchto Podmienok použitia vylúčená.

V žiadnom prípade nesmie byť spor založený ktoroukoľvek zo strán akýmkoľvek spôsobom súvisiaci s touto stránkou začatý viac ako jeden (1) rok od vzniku príčiny konania. Ak sa zistí, že toto ustanovenie je nezákonné alebo nevymáhateľné, potom sa žiadna zo strán nebude rozhodovať rozhodovať o akýchkoľvek sporoch, ktoré spadajú do tej časti tohto ustanovenia, ktoré sa považujú za nezákonné alebo nevymáhateľné, a o takom spore rozhodne súd s príslušnou jurisdikciou na súdoch uvedených pre zmluvné strany súhlasia s podriadením sa osobnej jurisdikcii tohto súdu.

Obmedzenia

Strany súhlasia, že každá arbitráž sa bude obmedzovať na Spor medzi stranami jednotlivo. V plnom rozsahu povolenom zákonom a) žiadna arbitráž nebude spojená s iným konaním; (b) neexistuje právo ani právomoc na to, aby bol akýkoľvek Spor rozhodovaný na základe hromadnej žaloby alebo aby sa používali postupy skupinovej žaloby; a c) neexistuje žiadne právo alebo právomoc na to, aby bol akýkoľvek spor vedený v údajnej reprezentatívnej funkcii v mene širokej verejnosti alebo akýchkoľvek iných osôb.

Výnimky z neformálnych rokovaní a arbitráže

Strany súhlasia, že na nasledujúce spory sa nevzťahujú vyššie uvedené ustanovenia týkajúce sa neformálnych rokovaní záväzných arbitráží: (a) akékoľvek spory zamerané na presadzovanie alebo ochranu alebo na platnosť akýchkoľvek práv duševného vlastníctva strany; b) akékoľvek spory súvisiace s obvineniami z krádeže, pirátstva, narušenia súkromia alebo neoprávneného použitia alebo z nich vyplývajúce; a c) akýkoľvek nárok na predbežné opatrenie. Ak sa zistí, že toto ustanovenie je nezákonné alebo nevymáhateľné, potom sa žiadna zo strán nebude rozhodovať rozhodovať o akýchkoľvek sporoch, ktoré spadajú do tej časti tohto ustanovenia, ktoré sa považujú za nezákonné alebo nevymáhateľné, a o takom spore rozhodne súd s príslušnou jurisdikciou na súdoch uvedených pre zmluvné strany súhlasia s podriadením sa osobnej jurisdikcii tohto súdu.

OPRAVY

Na Stránke sa môžu nachádzať informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo vynechania, ktoré môžu súvisieť s ponukami Marketplace, vrátane popisov, cien, dostupnosti a rôznych ďalších informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie na týchto stránkach bez predchádzajúceho upozornenia.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ TAK, AKO JE A JE K DISPOZÍCII. SÚHLASÍTE, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB NA STRÁNKACH BUDE NA VAŠE VÝHRADNÉ RIZIKO. DO ÚPLNEJ ROZSAHU POVOLENÉHO ZÁKONOM ZRIEKAME SA VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, V SÚVISLOSTI S WEBOM A S VAMI POUŽITÝM, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A FIT. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNOK ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK SPOJENÝCH S TÝMITO STRÁNKAMI, A NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ANI ZODPOVEDNOSŤ ZA KAŽDÚ (1) CHYBU, CHYBU A CHYBU 2) ZRANENIE OSOBY ALEBO POŠKODENIE MAJETKU, AKÉHOKOĽVEK PRÍRODY, VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO PRÍSTUPU NA A POUŽÍVANIE STRÁNKY, (3) AKÝKOĽVEK Neautorizovaný prístup k alebo používanie našich bezpečných serverov a/alebo AKÉKOĽVEK OSOBNÉ INFORMÁCIE ALEBO INFORMÁCIE SKLADOVANÉ V TOM, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA ALEBO Z MIESTA, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TROJANSKÉ KONE, ALEBO PODOBA, NA KTORÚ SA MÔŽE PRENÁŠAŤ ALEBO CELOU STRÁNKOU (ALEBO) 6) Ľubovoľné chyby alebo omyly v akomkoľvek obsahu a materiáli alebo pri akejkoľvek strate alebo poškodení akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku použitia akéhokoľvek uverejneného, ​​prenášaného alebo inak vyrobeného obsahu prostredníctvom stránok. NEZARUČUJEME, NEPODPORUJEME, NEZARUČUJEME ani NEZARUČÍME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBY REKLAMOVANÉ ALEBO PONÚKANÉ TRETOU STRANOU NA STRÁNKE, AKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNKACH HYPERLINKOVANÝCH, ALEBO AKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNKACH ALEBO MOBILNÝCH APLIKÁCIÁCH UVEDENÝCH INAK BUĎTE STRANOU ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM ZODPOVEDNÝ ZA MONITOROVANIE AKÝCHKOĽVEK TRANSAKCIÍ MEDZI VAMI A AKÝMIKOLI POSKYTOVATEĽMI TRETÍCH STRÁN VÝROBKOV ALEBO SLUŽIEB. TAK, AKO SI NAKUPUJETE VÝROBOK ALEBO SLUŽBU PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK STREDNÉHO ALEBO V KAŽDOM PROSTREDÍ, MÁTE POUŽÍVAŤ SVOJ NEJLEPŠÍ ROZSUDOK A CVIČENIE POZOR, KDE JE TO VHODNÉ.

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME ZA VÁS ČI ANI NAŠI RIADITEĽI, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI ZODPOVEDNÍ ZA VŠETKY PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO POVERNÉ ŠKODY, VRÁTANE STRATENÉHO ZISKU, ALEBO INÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ V dôsledku VAŠEHO POUŽÍVANIA STRÁNKY, AJ KEĎ BY SME BOLI REDAKCOVANÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. NIČI VŠETKÝM Z TÝCHTO OBSAHOVÝCH ÚDAJOV, BUDE VAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA AKÉKOĽVEK PRÍČINY ČÍSLO A BEZ OHLEDU NA FORMU AKCIE VŽDY OBMEDZENÉ ČASTOU VYPLATENOU, AKO KAŽDÝ, POČAS ŠESTÉHO (6) OBDOBIE PRED VŠETKÝMI PRÍČINAMI AKCIE, KTORÉ VZNIKNÚ. URČTE NÁS ŠTÁTNE ZÁKONY A MEDZINÁRODNÉ ZÁKONY NEPOVOĽUJTE OBMEDZENIA IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKOD. AK SA NA VÁS PLATIA TIETO ZÁKONY, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ UPOZORNENIA ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ DODATOČNÉ PRÁVA.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že budete brániť, odškodňovať a udržiavať nás neškodnými, vrátane našich dcérskych spoločností, pobočiek a všetkých našich príslušných úradníkov, zástupcov, partnerov a zamestnancov pred a proti akejkoľvek strate, škode, zodpovednosti, nároku alebo dopytu vrátane primeraných zmocnencov. ‘poplatky a výdavky, ktoré uhradí akákoľvek tretia strana v dôsledku alebo v dôsledku: (1) používania Stránky; (2) porušenie týchto Podmienok použitia; (3) akékoľvek porušenie vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto podmienkach použitia; (4) vaše porušenie práv tretej strany, vrátane, nie však výlučne, práv duševného vlastníctva; alebo (5) akýkoľvek zjavný škodlivý čin voči akémukoľvek inému používateľovi stránok, s ktorým ste sa spojili prostredníctvom webu. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výlučnú obranu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú nás musíte odškodniť, a súhlasíte s tým, že budete na svoje náklady spolupracovať s našou obhajobou takýchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o každom takom nároku, konaní alebo konaní, na ktoré sa vzťahuje toto odškodnenie, keď sa o ňom dozvieme.

POUŽIVATEĽSKÉ DÁTA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré na Stránku prenášate za účelom riadenia výkonu Stránky, ako aj údaje súvisiace s vašim používaním Stránky. Napriek tomu, že vykonávame pravidelné rutinné zálohovanie údajov, nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré sa týkajú akejkoľvek činnosti, ktorú ste vykonali pomocou stránok. Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie akýchkoľvek týchto údajov, a týmto sa zriekate akéhokoľvek práva namietať voči nám vyplývajúceho z akejkoľvek takejto straty alebo poškodenia týchto údajov.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva stránky, zasielanie e -mailov a vyplnenie online formulárov predstavujú elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronických komunikácií a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iné oznámenia, ktoré vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e -mailu a na týchto stránkach, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby bola takáto komunikácia písomná. SOUHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLUV, OBJEDNÁVOK A OSTATNÝCH ZÁZNAMOV, A S ELEKTRONICKÝM DODÁVKOU OZNÁMENÍ, POLITÍK A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ INICIATÍVAME ALEBO VYPLŇUJEME ALEBO MIMO STRÁNKU. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek podľa akýchkoľvek stanov, nariadení, pravidiel, nariadení alebo iných zákonov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo na platby alebo poskytovanie úverov akýmkoľvek iným spôsobom než elektronické prostriedky.

ZMIEŠANÝ

Tieto Podmienky použitia a akékoľvek zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na Stránke alebo vo vzťahu k Stránke, predstavujú celú zmluvu a porozumenie medzi Vami a nami. Naše nevykonanie alebo vynútenie akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok použitia nebude fungovať ako zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky použitia fungujú v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Kedykoľvek môžeme postúpiť akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti iným. Nezodpovedáme ani neručíme za stratu, poškodenie, oneskorenie alebo nečinnosť spôsobenú akoukoľvek príčinou, ktorú nemôžeme ovplyvniť. Ak sa akékoľvek ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok použitia určí ako nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo časť ustanovenia sa bude považovať za oddeliteľné od týchto Podmienok použitia a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovenia. V dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania Stránky nevzniká medzi Vami a nami žiadny spoločný podnik, partnerstvo, pracovný ani agentúrny vzťah. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky použitia nebudú voči nám vykladané na základe ich vypracovania. Týmto sa vzdávate akejkoľvek obrany, ktorú môžete mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok použitia a chýbajúceho podpisu zmluvných strán na vykonanie týchto Podmienok použitia.

KONTAKTUJ NÁS

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa Stránky alebo získať ďalšie informácie o používaní Stránky, kontaktujte nás na adrese:

Telefón: 

Tieto podmienky použitia boli vytvorené pomocou Generátora zmluvných podmienok spoločnosti Termly.

Popredajná podpora

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte

Bezplatná vnútroštátna doprava

Pri objednávke nad 199 €

Jednoduchá 30 -dňová návratnosť

30 -dňová záruka vrátenia peňazí

100% Secure Checkout

GoPay / MasterCard / Visa